Mijn favorieten

Makelaarstermen en begrippen over aankoop en verkoop van woning

 

A­|­ B ­|­ C­ | D | ­E ­| ­F ­| G | ­H­ | I | J | ­K­ | ­L­ | M | ­N ­| ­O­ | P | Q | ­R ­| ­S ­| ­T ­| U | ­V ­| ­W ­| X | Y | ­Z
 

Aankoopopdracht

een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

Bankgarantie

een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.

Bedenktijd

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

een verzekering die makelaars en hypotheek/assurantie adviseurs hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

een plan dat bindend is voor burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc.

Bod

een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Bouwtechnokeuring

een bouwtechnokeuring kan worden uitgevoerd door een onafhankelijk keuringsbureau om u een goede indruk te geven van de bouwkundige en constructieve staat van een woning.

Certificering

Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep <IWONEN.

Courtage

voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van het bedrag zal tussen u en makelaar moeten worden afgesproken en vastgelegd bij de opdrachtverstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Eigenwoning forfait

het bedrag dat u als eigenaar van een woning in uw belastingaangifte bij uw inkomen moet tellen (een vast percentage van de WOZ-waarde)

Erfpacht

recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).

Funda

De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door NVM-makelaars worden verkocht.


Huurwaardeforfait

het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ waarde.

Hypotheekakte

in dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het Kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

het Kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland verdeeld is en aan wie elk van deze grond toebehoort.
Daarnaast geeft het informatie over hoe groot het grondoppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Koopakte

In dit document worden de afspraken vastgelegd die verkoper en koper hebben gemaakt over de koop.

Kosten Koper

hieronder worden de volgende kosten verstaan:
- overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het hypothekenregister van het Kadaster.

- overdrachtsbelasting 6%.

- notariskosten voor het passeren van de 'akte van levering'.

(makelaarskosten en hypotheekkosten vallen hier niet onder).

Levering

de levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

een waarborgfonds dat borg staat wanneer de geldlener de rente en aflossing van zijn hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het krijgen van een financiering met NHG is een koopsomgrens vastgesteld. Boven deze koopsom kunt u geen financiering met NHG verkrijgen.

NVM Beëdiging

om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.

NVM Erecode

gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld en die in de NVM erecode zijn neergelegd. Deze gedragsregels vormen een uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.

NVM Huisgarantie

een verzekering tegen eventuele verborgen gebreken die de makelaar van de NVM kan aanbieden. De verzekering wordt op basis van een bouwtechnische keuring afgesloten. Ook een verkoper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan dan een verzekering afsluiten.

NVM Netwerk

dit is een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die via de NVM woningmakelaars worden verkocht. Dit uitwisselingssysteem is alleen toegankelijk voor NVM makelaars.

NVM Nutsservice

verhuis- en contractservice voor nutsvoorzieningen.


Ontbindende Voorwaarden

dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering , het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie

een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Onder bod zijn

een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Overdrachtsbelasting

een belasting die wordt geheven ten laste van de koper van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis). Dit is exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie hiervoor koopakte). Momenteel bedraagt deze 6% van de waarde van de verkochte woning.

Recht van overpad

het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn zaken die niet aan de onroerende zaak zijn verbonden en die de koper mogelijk kan overnemen van de verkoper, al dan niet tegen een vergoeding.

Sleutelverklaring

deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Taxatie

het uitbrengen van een waardeoordeel over bijvoorbeeld een pand door een daartoe bevoegd persoon, zoals uw NVM-makelaar. Bijvoorbeeld:

- verkoop of verbouwing van een woning

- voor de aanvraag van een hypotheek (financiering)

- in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

- voor taxatie voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon.

- voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een te koop staand pand.

Transport

de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren

als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE.) Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vraagprijs

een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam (v.o.n.)

dit houdt in dat er voor de koper geen bijkomende kosten zijn om de woning op zijn naam te krijgen. Eventuele hypotheekkosten en de kosten van een makelaar blijven wel voor rekening van de koper.

Waarborgsom

een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

Zoekopdracht

een opdracht tot het begeleiden bij het zoeken en kopen van een huis. Hiervoor mag de makelaar een courtage rekenen. Welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen, hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.

A

Aankoopopdracht
___________________

B

Bankgarantie

Bedenktijd

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bestemmingsplan

Bod

Bouwtechnokeuring
___________________
C

Certificering

Courtage

____________________
E

Eigenwoningforfait

Erfpacht

___________________

F

Funda

___________________

H

Huurwaardeforfait

Hypotheekakte
___________________

K

Kadaster

Koopakte

Kosten Koper

___________________

L

Levering
___________________

N

Nationale Hypotheek Garantie ­(NHG)

NVM Beëdiging

NVM Erecode

NVM Huisgarantie

NVM Netwerk

NVM Nutsservice
___________________
O

Ontbindende voorwaarden

Optie

Onder bod zijn

Overdrachtsbelasting

___________________

R

Recht van overpad

Roerende goederen

___________________

S

Sleutelverklaring
___________________
 

T

Taxatie

Transport

___________________

V

Vereniging van Eigenaren

Vraagprijs

Vrij op naam (v.o.n.)

___________________

W

Waarborgsom

___________________

Z

Zoekopdracht
 


­

­

­

­

­